FPT Telecom


FPT Telecom

Salesman tham gia bán hàng trên cổng Affiliate Marketing FPT Telecom sẽ nhận được NSLĐ theo quy định của công ty. Các sản phẩm bán áp dụng bao gồm: Internet Only; Combo Internet - FPT Play; FPT Camera; FPT Play, FPT Play Box và FPT Cloud.